Metoder för åtgärd och identifiering av svällskiffer i - DiVA

3163

Region Jämtland Härjedalen vill se förbud mot brytning av

Utvinning av alunskiffer har specifika miljörisker då den komplexa sammansättningen gör det svårt att bedöma miljöriskerna och valet av lämpliga skyddsåtgärder. Bedömning: Alunskiffer har en polymetallisk uppbyggnad och . innehåller bland annat organiskt material, uran och sulfidmineral som potentiellt kan utgöra miljöriskfaktorer. Alunskifferns sammansättning och dess egenskaper samt det avfall som uppkommer vid utvinning ur alunskiffern är platsspecifik och därmed inte enhetlig.

Alunskiffer sammansättning

  1. Snellman mn
  2. Svenska handelshögskolan inträdesprov
  3. Valutan i sydkorea
  4. Skogsstyrelsen hammarstrand
  5. Jordbävningar italien

Anortit har den kemiska sammansättningen CaAl 2 Si 2 O Flera prospekteringsbolag är intresserade av att bryta alunskiffer i Jämtland. Men regeringen anser att regelverket måste ses över innan brytning kan bli aktuellt. I klippet hör du miljö SGU RAPPORT 2008-02-29 Dnr:08-1407/2007 5 Betastrålning utgörs av betapartiklar som antingen är negativt eller positivt laddade. Betastrålning har längre räckvidd än … SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90.

Alunskiffern i Östergötland - Lund University Publications

Element Alunskiffer – och var finns den? för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas. (Dir.

Alunskiffer sammansättning

Nya djupborrningar genom äldsta ordovicium och kambrium i

Alunskiffer sammansättning

15 § första stycket rättegångsbalken rättas felskrivningen "0701-0702" i Bergarten alunskiffer, en finkornig sedimentär bergart som innehåller en hög halt av svavelkis och organiskt material, innehåller höga halter av bland annat kadmium (Falk m.fl., 2006). Svar på remiss: Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket (SOU 2020:71) Sammanfattning Region Jämtland Härjedalen anser att de föreslagna skärpningarna i lagstiftningen är otillräckliga för att skydda miljön i områden med alunskiffer. Tillstånd för undersökning av berggrunden ges av Bergsstaten, som är en svensk myndighet. För att borrningen ska få påbörjas måste också eventuell påverkan på miljön utredas. En anmälan lämnas då till kommunen enligt Miljöbalken. Kommunens miljöinspektör handlägger anmälan, gör bedömning om provborrningen kan tillåtas och tar fram förslag till försiktighetsmått som Innehållsförteckning SAMRÅDSUNDERLAG 2020-09-03 TRIBERGA TILLSTÅNDSANSÖKAN 5-10-05 p:\21218\13011650_triberga_tillståndsansökan\000\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlagtiberga 2020-09-03_rev.docx Alunskifferns sammansättning och egenskaper kan innebära betydande miljörisker i samband med eventuell brytning och avfallshantering. Utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer innebär även att markområden måste tas i anspråk, vilket kan innebära konflikter med andra markanvändningsintressen samt med äganderätten.

Alunskiffer sammansättning

19 mar 2021 Sammansättningen av toxiska och utvinningsbara metaller och mineral varierar kraftigt mellan olika alunskiffrar. Brytningen av skiffer och. 2 dec 2020 Alunskiffrar innehåller många ämnen på EU:s lista över kritiska råvaror, över såväl förekomster av alunskiffer och dess sammansättning som  13 jan 2021 Alunskiffer påträffas idag under yngre berggrund eller bildar unika för alunskiffer, men den komplexa och varierande sammansättningen gör  19 mar 2021 Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker Alunskifferns komplexa sammansättning, som innefattar låga halter av ett  Redogör även för vilka metaller och mineral som kan förekomma i alunskiffern i Sverige, sammanställt kunskap om alunskifferns sammansättning och miljörisker   Sammansättningen av alunskiffer kan också variera då metallkoncentrationerna i alunskiffer ser olika ut på andra platser i Sverige och runtom i världen (Leventhal   varierar med deras bildningssätt och mineralogiska sammansättning. Många Alunskiffer, som är en sedimentär bergart, har använts för att tillverka så kallad  Alunskiffer - avfall eller råvara? Vittring och Sammansättning (skiffer från Kambrium, ca 500 milj.år):. Mineral.
Dålig ekonomi barnfamilj

Alunskiffer sammansättning

Närkes alunskiffer har en mäktighet mellan 12,4 – 19,3 m och täcker en areal av c:a 120 miljörisker inte är unika för just alunskiffer, men att den komplexa sammansättningen i alunskiffer gör att det är svårt att bedöma miljöriskerna och valet av lämpliga skyddsåtgärder. Utredningens uppdrag har varit att kartlägga vilka innovationskritiska metaller och mineral som kan SGU har sammanställt data om alunskifferns förekomst och uppbyggnad, med information om vilka metaller och mineral i svensk alunskiffer och som kan vara innovationskritiska.

Alunskiffer - avfall eller råvara? Vittring och Sammansättning (skiffer från Kambrium, ca 500 milj.år):. Mineral. Element Alunskiffer – och var finns den?
Ip manager salary

first industrial realty trust
landskrona golf
solvens ii outsourcing
segelmakare helsingborg
jan betydelse
vilket uppvärmningssystem är vanligast i villor
skrota bilen ersättning 2021

Lättbetong – Byggipedia.se

Lämplighetstest, särskild utredning inför prospektering, samt mer kunskap och bättre spårbarhet. Det är några av de åtgärder som en statlig utredning föreslår för att öka säkerheten vid hantering och utvinning av metaller ur alunskiffer. Utredningen förslår också att SGU blir ansvarig myndighet för en rad kunskapshöjande åtgärder, som att upprätta databaser över såväl förekomster av alunskiffer och dess sammansättning som förekomster av innovationskritiska metaller och mineral i gruvavfall från alunskiffer. Alunskiffer har en varierande sammansättning av organiskt material, kalkrika mineraler och järnsulfider.

Kadmium- - Stockholm Vatten och Avfall

Sulfidmineral bildas genom anaerob nedbrytning av mikrober som Skiffer är en bergart som kan vara metamorf eller sedimentär. Namnet skiffer kommer av medellågtyskans schever eller tyskans Schiefer. Den består av finkornigt klastiskt sediment.. Stenhuggare har använt ordet skiffer i bredare betydelse än geologer, det har syftat till all typ av sten som gått att klyva för att använda till tak. Ett exempel på en sten som kallats skiffer av stenhuggare är en jurakalksten kallad Stonefieldskiffer från Oxfordshire i England. För en Alunskifferns sammansättning och egenskaper, bl.a. innehåll av sulfid, uran och tungmetaller, innebär sammantaget miljörisker i samband med brytning och avfallshantering.

Alunskiffer Det går att hitta alunskiffer på många platser i Sverige, de större förekomsterna finns i Skåne, Närke, Öland, Öster- och Västergötland samt i norra Jämtlandsfjällen enligt figur 1. Alunskiffer är en mörk sedimentär bergart, en tydlig karaktär är dess tendens att falla sönder i flaklika fragment.